Kalendar

                                                                                                                    A n t r o p o z o f s k i   k a l e n d a r   d u š e

 

Antropozofski kalendar duše napisao je Rudolf Steiner prvi put za godine 1912/13. Za svaku od 52 sedmice u godini postoji jedna jedina sedmična izreka, koja odzvanja u duši stvarajući raspoloženje tog godišnjeg doba. U predgovoru za drugo izdanje 1918. Rudolf Steiner piše u vezi sa tim:

„Tok godine ima svoj vlastiti život. Čovekova duša može da saoseća ovaj život. Dopusti li, da na nju deluje to, što iz sedmice u sedmicu drugačije govori iz života godine, tek tada će kroz takav zajednički život stvarno pronaći sebe. Ona će osećati, kako joj time rastu snage, koje je iznutra jačaju. Ona će primetiti, da takve snage hoće u njoj da budu probuđene kroz učešće, koje ona može da ima u smislu toka života, kakav se odigrava u hodu vremena. Ona će tek kroz to opaziti, kakve nežne, ali značajne niti povezivanja postoje između nje i sveta, unutar koga je rođena.

U ovom kalendaru je za svaku sedmicu zabeležena takva izreka, koja duši omogućuje da sadoživi to, što se odigrava u toj sedmici kao deo celokupnog života godine. Šta od ovog života odzvanja u duši, ako se ona sjedini sa njim, treba da bude izraženo u izreci. Na to „osećanje jedinstva“ sa hodom prirode i odatle nastalo snažno „nalaženje sebe“ se misli, time što se veruje, da bi saosećanje toka života u smislu ovih izreka za dušu bilo nešto, za čim ona ima težnju, jedino ako samu sebe dobro razume.“  Rudolf Steiner  (GA 40)

Godišnje pomeranje datuma Uskrsa                                                                                    „Na pitanje o pomeranju datuma iz godine u godinu sačuvan je sledeći odgovor Rudolfa Steinera: Glavna stvar je da se uvek krene sa prvom strofom na Uskrs. Pomeranje nema veliki značaj, jer se uvek tri strofe Kalendara duše nalaze u istom raspoloženju“. (GA 40)

 

              PROLEĆE             

                                            1. Oster-Stimmung                1. – 6. april 2024.

Wenn aus den Weltenweiten
Die Sonne spricht zum Menschensinn
Und Freude aus den Seelentiefen
Dem Licht sich eint im Schauen,
Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle
Gedanken in die Raumesfernen
Und binden dumpf
Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

*****

Uskršnje raspoloženje

Kada iz svetskih daljina
Sunce govori čovekovom osećânju
I radost se iz duševnih dubina
Sjedini sa svetlošću u gledanju,
Tada iz omotača ličnosti izlaze
Misli u daljine prostora
I vezuju prigušeno
Čovekovo biće za duhovni bitak.

**********************************************

                                   2. Druga april-sedmica               7. – 13. april

Ins Äußre des Sinnesalls
Verliert Gedankenmacht ihr Eigensein;
Es finden Geisteswelten
Den Menschensprossen wieder,
Der seinen Keim in ihnen,
Doch seine Seelenfrucht
In sich muß finden.

*****

U spoljašnjosti čulnog svemira
Gubi moć mišljenja vlastiti bitak;
Duhovni svetovi opet nalaze
Ljudski izdanak
Koji mora pronaći
Svoju klicu u njima,

a plod svoje duše u sebi.

****************************************************************

                                    3. Treća i četvrta april-sedmica               14. – 24. april

Es spricht zum Weltenall,
Sich selbst vergessend
Und seines Urstands eingedenk
Des Menschen wachsend Ich:
In dir, befreiend mich
Aus meiner Eigenheiten Fessel,
Ergründe ich mein echtes Wesen.

*****

Svemiru govori
Zaboravljajući sebe sâmo
I sećajući se svog prastanja
Čovekovo rastuće Ja:
U tebi, oslobađajući sebe
Iz okova mog imetka
Prozirem moje pravo biće.

****************************************************

                              4. Četvrta april-sedmica do prva maj-sedmica     25. april – 4. maj

Ich fühle Wesen meines Wesens:
So spricht Empfindung,
Die in der sonnerhellten Welt
Mit Lichtesfluten sich vereint;
Sie will dem Denken
Zur Klarheit Wärme schenken
Und Mensch und Welt
In Einheit fest verbinden.

*****

Osećam biće svoga bića:
Tako govori osećaj,
Koji se u Suncem obasjanom svetu
Sjedinjuje sa bujicama svetlosti;
On hoće mišljenju
Uz jasnoću da pokloni toplinu
I da čoveka i svet

U jedinstvo čvrsto spoji.

*******************************************************

                                  5. Prva maj-sedmica               5. – 11. maj

Im Lichte, das aus Geistestiefen
Im Raume fruchtbar webend
Der Götter Schaffen offenbart:
In ihm erscheint der Seele Wesen
Geweitet zu dem Weltensein
Und auferstanden
Aus enger Selbstheit Innenmacht.

*****

U svetlosti, koja iz duhovnih dubina
Tkajući plodno u prostoru
Objavljuje stvaranje bogova:
U njoj se pojavljuje biće duše
Rašireno u bîtku sveta
I vaskrslo
Iz uske unutrašnje moći sopstvenosti.

********************************************************

                                    6. Druga maj-sedmica               12. – 18. maj

Es ist erstanden aus der Eigenheit
Mein Selbst und findet sich
Als Weltenoffenbarung
In Zeit- und Raumeskräften;
Die Welt, sie zeigt mir überall
Als göttlich Urbild
Des eignen Abbilds Wahrheit.

*****

Iz posebnosti je nastalo
Moje Ja i nalazi sebe
Kao objavu sveta
U snagama vremena i prostora;
Svet, on mi svuda pokazuje
Kao božanski pralik
Istinu vlastitog odraza.

***********************************************

                                7. Treća maj-sedmica               19. – 25. maj

Mein Selbst, es drohet zu entfliehen,
Vom Weltenlichte mächtig angezogen.
Nun trete du mein Ahnen
In deine Rechte kräftig ein,
Ersetze mir des Denkens Macht,
Das in der Sinne Schein
Sich selbst verlieren will.

*****

Moje Ja, ono preti da utekne,
Moćno privučeno od svetlosti sveta,
Sad stupi ti moja slutnjo
Snažno u svom pravu,
Naknadi mi moć mišljenja,
Koje u obmani čula
Sebe sâmo hoće da izgubi.

******************************************************

                                    8. Četvrta maj-sedmica               26. – 31. maj

Es wächst der Sinne Macht
Im Bunde mit der Götter Schaffen,
Sie drückt des Denkens Kraft
Zur Traumes Dumpfheit mir herab.
Wenn göttlich Wesen
Sich meiner Seele einen will,
Muß menschlich Denken
Im Traumessein sich still bescheiden.

*****

Moć čula raste
U savezu sa stvaranjem bogova,
Ona mi potiskuje snagu mišljenja
Do snolike potmulosti.
Kada božansko biće
Hoće da se ujedini s mojom dušom,
Mora čovekovo mišljenje

Skromno da se stiša u životu snova.

*********************************************************

                              9. Prva jun-sedmica               1. – 8. jun

Vergessend meine Willenseigenheit,
Erfüllet Weltenwärme sommerkündend
Mir Geist und Seelenwesen;
Im Licht mich zu verlieren
Gebietet mir das Geistesschauen,
Und kraftvoll kündet Ahnung mir:
Verliere dich, um dich zu finden.

*****

Zaboravljajući posebnost moje volje
Toplota sveta mi, nagoveštavajući leto,
Ispunjava duh i biće duše:
U svetlosti sebe da izgubim
Iziskuje od mene duhovno gledanje,
I snažno mi objavljuje slutnja:
Izgubi sebe, da bi pronašao sebe.

*******************************************************

                                 10. Druga jun-sedmica               9. – 15. jun

Zu sommerlichen Höhen
Erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich;
Es nimmt mein menschlich Fühlen
In seine Raumesweiten mit.
Erahnend regt im Innern sich
Empfindung, dumpf mir kündend,
Erkennen wirst du einst:
Dich fühlte jetzt ein Gotteswesen.

*****

Do letnjih visina
Podiže se svetleće biće Sunca;
Ono sobom odnosi moje ljudsko òsećanje
U njegova daleka prostranstva.
Sluteći u nutrini pokreće se
Osećaj, objavljujući mi potmulo,

Jednom ćeš saznati:
Tebe je sada osećalo božansko biće.

*****************************************************************

                                   11. Treća jun-sedmica               16. – 22. jun

Es ist in dieser Sonnenstunde 
An dir, die weise Kunde zu erkennen: 
An Weltenschönheit hingegeben, 
In dir dich fühlend zu durchleben: 
Verlieren kann das Menschen-Ich 
Und finden sich im Welten-Ich.

*****

U ovom času Sunca je
Na tebi, da saznaš mudru vest:
Da u predanosti lepoti sveta
Osećajući proživiš sebe u sebi:
Čovekovo-Ja se može izgubiti
I pronaći se u svetskom-Ja.

**********************************************************

                                 12. Johanni-Stimmung               23. – 29. jun

Der Welten Schönheitsglanz, 
Er zwinget mich aus Seelentiefen 
Des Eigenlebens Götterkräfte 
Zum Weltenfluge zu entbinden; 
Mich selber zu verlassen, 
Vertrauend nur mich suchend 
In Weltenlicht und Weltenwärme.

*****

Ivanjsko raspoloženje

Sjaj lepote svetova,
Primorava me da iz dubina duše
Oslobodim za svetski let
Božanske snage vlastitog života;
Da sebe samog napustim,
Sa poverenjem tražeći sebe
Jedino u svetlosti i toploti sveta.

***************************************************************

                             13. Peta jun-sedmica do prva jul-sedmica          30. jun – 6. jul

Und bin ich in den Sinneshöhen,
So flammt in meinen Seelentiefen
Aus Geistes Feuerwelten
Der Götter Wahrheitswort:
In Geistesgründen suche ahnend
Dich geistverwandt zu finden.

*****

A kad sam u čulnim visinama,
Tad gori u dubinama moje duše
Iz duha vatrenih svetova
Istinita Reč bogova:
U temeljima duha pokušaj sluteći
Da nađeš sebe srodnog duhu.

********************************************************

LETO

                                 14. Prva jul-sedmica               7. – 13. jul

An Sinnesoffenbarung hingegeben
Verlor ich Eigenwesens Trieb,
Gedankentraum, er schien
Betäubend mir das Selbst zu rauben,
Doch weckend nahet schon
Im Sinnenschein mir Weltendenken.

*****

Predan čulnim objavama
Izgubih pobudu vlastitog bića,
Misaoni san, čini se
Da omamljujući me krade mi Sopstvo,
Ipak budeći već mi se približava
U čulnom prividu svetsko mišljenje.

*************************************************

                                 15. Druga jul-sedmica               14. – 20. jul

Ich fühle wie verzaubert
Im Weltenschein des Geistes Weben.
Es hat in Sinnesdumpfheit
Gehüllt mein Eigenwesen,
Zu schenken mir die Kraft,
Die, ohnmächtig sich selbst zu geben,
Mein Ich in seinen Schranken ist.

*****

 Osećam kao da je začarano
U svetskom sjaju tkanje duha:
Ono je u čulnoj prigušenosti
Zastrlo moje vlastito biće,
Da bi mi darovalo snagu:
Koju je nemoćno da sebi samom dâ,
Moje Ja u svojim granicama.

*****************************************************

                                16. Treća jul-sedmica               21. – 27. jul

Zu bergen Geistgeschenk im Innern,
Gebietet strenge mir mein Ahnen,
Daß reifend Gottesgaben
In Seelengründen fruchtend
Der Selbstheit Früchte bringen.

*****

Da zaštitim duhovni dar u nutrini,
Nalaže mi strogo moja slutnja,
Da sazrevajući božji darovi
Rastući u duševnim dubinama
Donesu Ja-plodove.

********************************************

                                            17. Četvrta jul-sedmica              28. jul – 3. avgust 

Es spricht das Weltenwort,
Das ich durch Sinnestore
In Seelengründe durfte führen:
Erfülle deine Geistestiefen

Mit meinen Weltenweiten,
Zu finden einstens mich in dir.

*****

Govori Reč sveta,
Koju sam kroz vrata čula
Smeo uvesti u temelje duše:
Ispuni tvoje duhovne dubine
Sa mojim svetskim prostranstvima,
Da bi jednom našao mene u tebi.

************************************************

                                     18. Prva avgust-sedmica               4. – 10. avgust

Kann ich die Seele weiten,
Daß sie sich selbst verbindet
Empfangnem Welten-Keimesworte ?
Ich ahne, daß ich Kraft muß finden,
Die Seele würdig zu gestalten,
Zum Geisteskleide sich zu bilden.

*****

Mogu li dušu da proširim tako,
Da se ona sama poveže
S primljenom klicom svetske Reči?
Slutim, da moram naći snagu,
Da dušu dostojno oblikujem
I od nje načinim odeću duha.

********************************************

                                       19. Druga avgust-sedmica               11. – 17. avgust

Geheimnisvoll das Neu-Empfang’ne
Mit der Erinn’rung zu umschließen,
Sei meines Strebens weitrer Sinn:
Er soll erstarkend Eigenkräfte
In meinem Innern wecken
Und werdend mich mir selber geben.

*****

Novo-primljeno tajanstveno
Da obuhvatim sećanjem,
Nek bude mog stremljenja dalji smisao:
Ono treba jačajući vlastite snage
U mom unutrašnjem da probudi
I postajući mene meni samom dâ.

******************************************

                                        20. Treća avgust-sedmica               18. – 24. avgust

So fühl ich erst mein Sein,
Das fern vom Welten-Dasein
In sich sich selbst erlöschen
Und bauend nur auf eignem Grunde
In sich sich selbst ertöten müßte.

*****

Tako tek osećam moj život,
Koji bi daleko od svetskog postojanja
U sebi, samog sebe ugasio
I gradeći jedino na vlastitom tlu
U sebi, samog sebe morao da umrtvi.

***********************************************

                                         21. Četvrta avgust-sedmica               25. – 31. avgust

Ich fühle fruchtend fremde Macht
Sich stärkend mir mich selbst verleihn,
Den Keim empfind ich reifend
Und Ahnung lichtvoll weben
Im Innern an der Selbstheit Macht.

*****

Osećam plodonosnu nepoznatu moć
Da jača i daje mi mene sâmog,
Klicu osećam kako zri
I slutnju da puna svetlosti tka
U unutrašnjem na snazi Sopstva.

******************************************

                                          22. Prva septembar-sedmica               1. – 7. septembar

Das Licht aus Weltenweiten,
Im Innern lebt es kräftig fort:
Es wird zum Seelenlichte
Und leuchtet in die Geistestiefen,
Um Früchte zu entbinden,
Die Menschenselbst aus Weltenselbst
Im Zeitenlaufe reifen lassen.

*****

Svetlost iz svetskih daljina
U nutrini snažno dalje živi:
Ona postaje svetlost duše
I sija u dubine duha,
Da bi urodila plodovima,
Koji čovekovo Sopstvo iz Sopstva sveta
U toku vremena dovode do sazrevanja.

*********************************************

                                           23. Druga septembar-sedmica               8. – 14. septembar

Es dämpfet herbstlich sich
Der Sinne Reizesstreben;
In Lichtesoffenbarung mischen
Der Nebel dumpfe Schleier sich.
Ich selber schau in Raumesweiten
Des Herbstes Winterschlaf.
Der Sommer hat an mich
Sich selber hingegeben.

*****

Prigušuje se jesenje
Stremljenje čula dražima;
U ispoljavanje svetlosti mešaju se
Potmule koprene magle.
Ja pak gledam u prostornim daljinama
Zimski počinak jeseni;
Leto je sebe sâmo
Predalo meni.

*****************************************

                                             24. Treća septembar-sedmica               15. – 21. septembar

Sich selbst erschaffend stets,
Wird Seelensein sich selbst gewahr;
Der Weltengeist, er strebet fort
In Selbsterkenntnis neu belebt
Und schafft aus Seelenfinsternis
Des Selbstsinns Willensfrucht.

*****

Stvarajući samog sebe neprestano,
Duševni život sagledava sebe sâm;
Svetski duh, on teži dalje
U samospoznaji novo-oživljen
I stvara iz duševne tame
Vlastitog smisla voljni plod.

**************************************

                                          25. Četvrta septembar-sedmica         22. – 28. septembar

Ich darf nun mir gehören
Und leuchtend breiten Innenlicht
In Raumes- und in Zeitenfinsternis.
Zum Schlafe drängt natürlich Wesen,
Der Seele Tiefen sollen wachen
Und wachend tragen Sonnengluten
In kalte Winterfluten.

*****

Sad smem da pripadam samom sebi
I zračeći širim unutrašnju svetlost
U tamu prostora i vremena.
Spavanju teži prirodno biće,
Dubine duše treba da bdiju
I bdijući nose Sunca žar
U hladne talase zime.

********************************************

                                                             26. sedmica               29. septembar – 5. oktobar

Michaeli-Stimmung

Natur, dein mütterliches Sein,
Ich trage es in meinem Willenswesen;
Und meines Willens Feuermacht,
Sie stählet meines Geistes Triebe,
Daß sie gebären Selbstgefühl
Zu tragen mich in mir.

*****

Mihaeli-raspoloženje

Prirodo, tvoje majčinsko postojanje,
Ja nosim u mom biću volje;
A vatrena moć moje volje,
Ona čeliči moga duha težnje,
Da bi rodile samoosećanje
Kako nosi mene u meni.

*************************************

JESEN

                                        27. Prva oktobar- sedmica               6. – 12. oktobar

In meines Wesens Tiefen dringen:
Erregt ein ahnungsvolles Sehnen,
Daß ich mich selbstbetrachtend finde,
Als Sommersonnengabe, die als Keim
In Herbstesstimmung wärmend lebt
Als meiner Seele Kräftetrieb.

*****

Da prodrem u dubine moga bića:
To pobuđuje čežnja puna slutnje,
Da sebe nađem u samoposmatranju,
Kao dar letnjeg Sunca, koji kao klica
Grejući živi u jesenjem raspoloženju
Kao snaga klijanja moje duše.

******************************************

                                         28. Druga oktobar-sedmica              13. – 19. oktobar

Ich kann im Innern neu belebt
Erfühlen eignen Wesens Weiten
Und krafterfüllt Gedankenstrahlen
Aus Seelensonnenmacht
Den Lebensrätseln lösend spenden,
Erfüllung manchem Wunsche leihen,
Dem Hoffnung schon die Schwingen lähmte.

*****

Ja mogu u unutarnjem iznova oživljen
Da naslutim širine vlastitog bića
I ispunjen snagom da zrake misli
Iz duševne-sunčeve-moći
Darujem zagonetkama života odgonetajući ih,
I pružim ispunjenje ponekoj želji,
Čijoj nadi već oslabiše krila.

*********************************************

                                            29. Treća oktobar-sedmica               20. – 26. oktobar

Sich selbst des Denkens Leuchten
Im Innern kraftvoll zu entfachen,
Erlebtes sinnvoll deutend
Aus Weltengeistes Kräftequell,
Ist mir nun Sommererbe,
Ist Herbstesruhe und auch Winterhoffnung.

*****

Sam sebi svetlost mišljenja
U unutarnjem snažno da rasplamsam,
Doživljeno tumačeći s puno smisla
Iz izvora snaga Duha sveta,
To mi je sada nasleđe leta,
Mir jeseni, a i nada zime.

***************************************

                                              30. Četvrta oktobar-sedmica      27. oktobar – 2. novembar

Es sprießen mir im Seelensonnenlicht
Des Denkens reife Früchte,
In Selbstbewußtseins Sicherheit
Verwandelt alles Fühlen sich.
Empfinden kann ich freudevoll
Des Herbstes Geisterwachen:
Der Winter wird in mir
Den Seelensommer wecken.

*****

Niču mi u svetlosti sunca duše
Zreli plodovi mišljenja.
U sigurnost samosvesti
Preobražava se svo òsećanje.
Pun radosti mogu da osetim
Buđenje duhova jeseni:
Zima će u meni
Probuditi leto duše.

*************************************

                                          31. Prva novembar-sedmica               3. – 9. novembar

Das Licht aus Geistestiefen,
Nach außes strebt es sonnenhaft:
Es wird zur Lebenswillenskraft
Und leuchtet in der Sinne Dumpfheit,
Um Kräfte zu entbinden,
Die Schaffensmächte aus Seelentrieben
Im Menschenwerke reifen lassen.

*****

Svetlost iz dubina duha,
Teži napolje blistajući:
Ona postaje snaga životne volje
I svetli u potmulost čula,
Da bi oslobodila snage,
Kojima stvaralačke moći iz impulsa duše
Dozrevaju u čovekovom delu.

********************************************

                                               32. Druga novembar-sedmica               10. – 16. novembar

Ich fühle fruchtend eigne Kraft
Sich stärkend mich der Welt verleihn;
Mein eigen Wesen fühl ich kraftend
Zur Klarheit sich zu wenden
Im Lebensschicksalsweben.

*****

Ja osećam dozrevajuću vlastitu snagu
Kako me u svom jačanju daruje svetu:
Osećam da se moje vlastito biće jačajući
Usmerava ka jasnoći
U tkanju sudbine života.

*****************************************

                                                33. Treća novembar-sedmica               17. – 23. novembar

So fühl ich erst Die Welt,
Die außer meiner Seele Miterleben
An sich nur frostig leeres Leben
Und ohne Macht sich offenbarend,
In Seelen sich von neuem schaffend,
In sich den Tod nur finden könnte.

*****

Tako tek osećam svet,
Koji bi bez učešća moje duše

Po sebi bio samo hladan prazan život
Bez moći se objavljujući,
U dušama se iznova stvarajući,
U sebi bi samo smrt mogao naći.

***************************************

                                              34. Četvrta novembar-sedmica               24. – 30. novembar

Gehemnisvoll das Alt-Bewahrte
Mit neuerstandnem Eigensein
Im Innern sich belebend fühlen:
Es soll erweckend Weltenkräfte
In meines Lebens Außenwerk ergießen
Und werdend mich ins Dasein prägen.

*****

Tajanstveno staro-sačuvano
Sa novonastalim vlastitim bitkom
Osetiti oživljeno u unutrašnjem:
To treba budeći da izlije snage sveta
U spoljašnje delo mog života
I da me postajući utisne u postojanje.

***************************************

                                        35. Prva decembar-sedmica               1. – 7. decembar

Kann ich das Sein erkennen,
Daß es sich wiederfindet
Im Seelenschaffensdrange?
Ich fühle, daß mir Macht verlieh’n,
Das eigne Selbst dem Weltenselbst
Als Glied bescheiden einzuleben.

*****

Mogu li bitak spoznati tako,
Da on sebe ponovo nađe
U stvaralačkom porivu duše?
Osećam, da mi je darovana moć,
Da vlastito Ja kao člana
Skromno uživim u svetsko Ja.

***************************************

ZIMA

                                            36. Druga decembar-sedmica               8. – 14. decembar

In meines Wesens Tiefen spricht
Zur Offenbarung drängend
Geheimnisvoll das Weltenwort:
Erfülle deiner Arbeit Ziele
Mit meinem Geisteslichte,
Zu opfern dich durch mich.

*****

U dubinama mog bića govori
Tiskajući ka otkrivanju
Tajanstveno svetska Reč:
Ispuni ciljeve tvog dela
Sa mojom duhovnom svetlošću,
Žrtvujući tebe kroz mene.

*************************************

                                                37. Treća decembar-sedmica               15. – 21. decembar

Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb,
Daß leuchtend Seelenkeime
In Weltengründe wurzeln,
Und Gotteswort im Sinnesdunkel
Verklärend alles Sein durchtönt.

*****

Uneti duhovnu svetlost u zimsku svetsku noć
Tom srećno stremi žudnja srca mog,
Da bi se klice duše svetleći
Ukorenile u temeljima sveta,
I da Božja Reč u čulnoj tami
Zazvuči kroz svo postojanje preobražavajući ga.

**********************************************************

38. sedmica

                                              Weihe-Nacht-Stimmung               22. – 28. decembar

Ich fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoß;
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heil’ge Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.

*****

Božićno raspoloženje

Ja osećam kao da je otčarano
Duhovno dete u naručju duše;
U jasnoći srca
Začela je Sveta svetska Reč
Plod nebeske nade,
koji kličući raste u svetske daljine
Iz božanske osnove moga bića.

******************************************

                                        39. Peta decembar-sedmica      29. dec. 2024. – 4. jan. 2025.

An Geistesoffenbarung hingegeben
Gewinne ich des Weltenwesens Licht.

Gedankenkraft, sie wächst
Sich klärend mir mich selbst zu geben,
Und weckend löst sich mir
Aus Denkermacht das Selbst gefühl.

*****

Predan objavi duha
Ja zadobijam svetlost Bića sveta.
Snaga misli, ona raste
Pročišćavajući se da bi me dala samom sebi,
I budeći meni se iz moći mišljenja
Oslobađa samoosećanje.

************************************************

                                         40. Prva januar-sedmica               5. – 11. januar 

Und bin ich in den Geistestiefen,
Erfüllt in menen Seelengründen
Aus Herzens Liebewelten
Der Eigenheiten leerer Wahn
Sich mit des Weltenwortes Feuerkraft.

*****

A kada sam u duhovnim dubinama,
Ispuni se u temeljima moje duše
Iz srca voljenih svetova
Prazna zabluda samoljubivosti
Sa vatrenom snagom svetske Reči.

******************************************

                                       41. Druga januar-sedmica               12. – 18. januar

Der Seele Schaffensmacht,
Sie strebet aus dem Herzensgrunde,
Im Menschenleben Götterkräfte
Zu rechtem Wirken zu entflammen,
Sich selber zu gestalten
Im Menschenliebe und im Menschenwerke.

*****

Stvaralačka moć duše,
Stremi iz temelja srca,
Da božanske snage u čovekovom životu
Za pravo delanje rasplamti,
Samu sebe da oblikuje
U čovekovoj ljubavi i u čovekovom delu.

*********************************************

                                       42. Treća januar-sedmica               19. – 25. januar

Es ist in diesem Winter dunkel
Die Offenbarung eigner Kraft
Der Seele starker Trieb,
In Finsternisse sie zu lenken
Und ahnend vorzufühlen
Durch Herzenswärme Sinessoffenbarung.

*****

U ovom zimskom mraku je
Objava vlastite snage
Taj jaki nagon duše,
Da se u tami usmerava
I da sluteći predoseća
Kroz toplinu srca otkrivenje čula.

********************************************

                                                43. Četvrta januar-sedmica          26. januar – 1. februar

In winterlichen Tiefen
Erwärmt des Geistes wahres Sein;
Es gibt dem Weltenscheine
Durch Herzenskräfte Daseinsmächte;
Der Weltenkälte trotzt erstarkend
Das Seelenfeuer im Menscheninnern.

*****

U zimskim dubinama
Zagreva se pravi Bitak duha;
On daje prividnosti sveta
Kroz snage srca moć postojanja;
Svetskoj hladnoći se opire duševna vatra
Jačajući u čovekovoj unutrašnjosti.

*****************************************

                                        44. Prva februar-sedmica               2. – 8. februar

Ergreifend neue Sinnesreize
Erfüllet Seelenklarheit,
Eingedenk vollzogener Geistgeburt
Verwirrend sprossend Weltenwerden
Mit meines Denkens Schöpferwillen.

*****

Dirljivo nove čulne draži
Ispunjava jasnoća duše,
Sećajući se ostvarenog duhovnog rođenja
Zapleteno niče postanak sveta
Sa stvaralačkom voljom mog mišljenja.

********************************************

                                        45. Druga februar-sedmica               9. – 15. februar

Es festigt sich Gedankenmacht
Im Bunde mit der Geistgeburt,
Sie hellt der Sinne dumpfe Reize
Zur vollen Klarheit auf.
Wenn Seelenfülle
Sich mit dem Weltenwerden einen will,
Muß Sinnesoffenbarung
Des Denkens Licht empfangen.

*****

Učvršćuje se moć misli
U savezu sa duhovnim rođenjem,
Ona rasvetljava tupe nadražaje čula
Do potpune jasnoće.

Ako punoća duše
Hoće da se sjedini sa postankom sveta,
Mora objava čula
Da primi svetlost mišljenja.

*******************************************

                                           46. Treća februar-sedmica               16. – 22. februar

Die Welt, sie drohet zu betäuben
Der Seele eingebor’ne Kraft;
Nun trete du, Erinnerung,
Aus Geistestiefen leuchtend auf
Und stärke mir das Schauen,
Das nur durch Willenskräfte
Sich selbst erhalten kann.

*****

Svet preti da omami
Urođenu snagu duše;
Sada uspomeno, nastupi ti
Iz duhovnih dubina svetleći
I ojačaj mi gledanje,
Koje jedino kroz snagu volje
Sâmo sebe može da održi.

**********************************************

                                              47. Četvrta februar-sedmica          23. februar – 1. mart

Es will erstehen aus dem Weltenschoße,
Den Sinnenschein erquickend, Werdelust.
Sie finde meines Denkens Kraft
Gerüstet durch die Gotteskräfte,
Die kräftig mir im Innern leben.

*****

Iz krila sveta hoće da uskrsne,
Okrepljujući čulnu prividnost, radost postanka.
Ona neka nađe snagu mog mišljenja
Opremljenu Božjim snagama,
Koje u meni snažno žive.

*******************************************************

                                  48. Prva mart-sedmica               2. – 8. mart

Im Lichte, das aus Weltenhöhen
Der Seele machtvoll fließen will,
Erscheine, lösend Seelenrätsel,
Des Weltendenkens Sicherheit,
Versammelnd seiner Strahlen Macht,
Im Menschenherzen Liebe weckend
.

*****

U svetlosti, koja iz svetskih visina
Hoće moćno da poteče duši,
Neka se pojavi, rešavajući zagonetke duše,
Sigurnost mišljenja sveta,
Sakupljajući moć svojih zraka,
Budeći ljubav u srcu čoveka.

*********************************************

                                   49. Druga mart-sedmica               9. – 15. mart

Ich fühle Kraft des Weltenseins:
So spricht Gedankenklarheit,
Gedenkend eignen Geistes Wachsen
In finstern Weltennächten,
Und neigt dem nahen Weltentage
Des Innern Hoffnungsstrahlen
.

*****

Osećam snagu bitka sveta:
Tako govori jasnoća misli,
Sećajući se rasta vlastitog duha
U mračnim noćima sveta,
I naginje bliskom danu sveta
Zrake nade iz nutrine.

*********************************************

                                   50. Treća mart-sedmica               16. – 20. mart

Es spricht zum Menschen-Ich,
Sich machtvoll offenbarend
Und seines Wesens Kräfte lösend,
Des Weltendaseins Werdelust:
In dich mein Leben tragend
Aus seinem Zauberbanne,
Erreiche ich mein wahres Ziel.

*****

Govori čovekovom-Ja,
Objavljujući se moćno
I oslobađajući snage njegovog bića,
Svetskog života radost nastajanja:
Unoseći u tebe moj život
Iz njegove začaranosti,
Dostižem svoj pravi cilj.

*****************************************

OČEKIVANJE PROLEĆA

                                        51. sedmica               21. – 25. mart

Ins Innre des Menschenwesens
Ergießt der Sinne Reichtum sich,
Es findet sich der Weltengeist
Im Spiegelbild des Menschenauges,
Das seine Kraft aus ihm
Sich neu erschaffen muß.

*****

U unutrašnjost čovekovog bića
Izliva se bogatstvo čula,
Duh sveta nalazi sebe
U ogledalnoj slici čovekovog oka,
Koje svoju snagu iz njega
Mora sebi iznova da stvori.

*******************************************

                                     52. Peta mart-sedmica               26. – 31. mart

Wenn aus den Seelentiefen
Der Geist sich wendet zu dem Weltensein
Und Schönheit quillt aus Raumesweiten,
Dann zieht aus Himmelsfernen
Des Lebens Kraft in Menschenleiber
Und einet, machtvoll wirkend,
Des Geistes Wesen mit dem Menschensein.

*****

Kada se iz dubina duše
Duh okreće postojanju sveta
I lepota navire iz prostornih širina,
Tada silazi iz nebeskih daljina
Snaga života u ljudska tela
I ujedinjuje, moćno delujući,
Biće duha sa čovekovim postojanjem.

***************************************************

        Preveo Siniša Nikolić    Ilustracije:  Anne Stockton, Beppe Assenza, Liane Collot d’                                                                                 Herbois, Iris Sullivan, Ninetta Sombart, Leszek                                                                               Forczek, David Newbatt, Claude Monet

             

      Antropozofski kalendar duše & Rudolf Steiner 1912/13 

           Godina kao praslika čovekove duševne delatnosti

 

 

 

 

 

            

                                           

 

 

Copyright © 2000-2024 by WORT