KNJIGE

                                                                                                                  O b j a v l j e n e  k n j i g e  2000-2024

              *********************************************************

 

Hrišćanska misterija  31 predavanje iz 1906. i 1907. god. (Istiniti govor jevanđelja/ Lucifer i Hrist / Stara ezoterija i rozenkrojcerstvo /Saznanja i životni plodovi duhovne nauke) Iz sadržaja: Jevanđelje po Jovanu / Misterija na Golgoti /Beseda na gori / Adeptska škola prošlosti / Misterije Duha, Sina i Oca / Obećanje Duha Istine / Ranije posvećenje i ezoterično hrišćanstvo / Lucifer, nosač svetlosti, Hrist, donosilac ljubavi / Razum kao dar Lucifera i njegov budući preobražaj u novu vidovitost / Tri staze posvećenja / Kako se postižu saznanja viših svetova u rozenkrojcerskom smislu? / Ko su rozenkrojceri? Hrišćansko posvećenje i rozenkrojcersko školovanje / Zakon karme kao posledica životnih dela/…

(GA 97). 320 str. (prvo izdanje 2024) cena 2000 din.

********************************************************

Meditacijski put Mihaelove škole (u 19 stupnjeva)    Ovo novooblikovano, treće (švajcarsko) izdanje ezote- ričnog zaveštanja Rudolfa Štajnera iz 1924. godine obraća se svakom čoveku, koji u sebi nosi ozbiljnu potrebu za jednim meditativim školovanjem, koje je primereno vremenu. O meditaciji se danas mnogo govori, unutar i izvan Antropozofskog pokreta. Meditacijski put, koji je Rudolf Štajner na kraju svog života učinio pristupačnim čovečanstvu – kao srž svih njegovih ranijih dotičnih prikazivanja – ostao je do danas gotovo neopažen. Ovo je utoliko više za žaljenje, jer je on osluškivao intencije pravog duha vremena, koji u duhovnoj nauci nosi ime Mihael. To je put samosa- znanja, iz koga se jedino može zadobiti saznanje sveta. Pretpostavka idenja ovim putem, dolazi od raspaljene volje koja je nošena zdravim ljudskim razumom i zdravim poverenjem u sposobnost čovekovog razvoja, da uđe u polje spiritualnog saznanja. Ovde pokazani put, koji se produžava na devetnaest Sati ili stupnjeva je za neke tražioce duha možda naporan; ali taj put je siguran. Ko njime ide, usput se naoružava protiv opasnosti samozavaravanja kao npr. precenjivanja sebe ili taštine – opasnosti, kojima danas mnogi ljudi već posle prvih koraka brzo podležu na naizgled lakšim, ali manje sigurnim putevima u nadčulni svet. (iz Predgovora Thomasa Meyera) – Iz sadržaja:  1) Devetnaest Sati Mihaelove škole  (2) Slobodan prostor u odlomcima teksta 3) Tekst svih mantri i tri table  4) Crteži na tabli  5) Meditacijski put Mihaelove škole danas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           (GA 270). 411 str. (drugo izdanje 2022) cena 2200 din.  

******************************************************** 

Jevanđelje po Jovanu  „Rudolf Štajner, nosilac duha, u svojoj dobroti, uvek spreman da pruži pomoć, sa duboko zabrinutim pogledom, izgledao je kao da je u sebe usisao sve zagonetke zemljine teže i svu muku Zemlje, odražavao je svetlost duhovnog sveta u blagom miru. On je znao da taj mrak na Zemlji osvetli i prožari zlatom mudrosti, da bi kod čovečanstva probudio višu svest. Zadatak je izvršen: zlato mudrosti je tu, delatno kod mnogih ljudi, uzeto sa Hristovog duhovnog sunca i nama dato. Ono je prozračilo našu Zemlju i njen teški kompaktni svet mišljenja. Rudolf Štajner je skidao nadčulna saznanja i opažanja u naš svet pojmova i predstava i pretvarao ih u misaone oblike koji mogu da daju snagu i našoj delatnosti. Tom finom alhemijom stvorena je jedna nova supstanca duše, koja može da deluje oživljavajuće na naše zamrle duhovne organe. Snaga tog novog oživljavanja struji iz Golgotske Misterije. Ljudska delatnost mora da doraste toj snazi i otvori svoje razumevanje. Da bi se to postiglo, za to je delovao Rudolf Štajner među nama. Sve što je on stvarao, pisao i mislio, služilo je tom zadatku, da ponovo oživi naš svet pojmova i osećanja, tako, da bi oni postali opet sposobni da prime iznova, i u punoj snazi, impuls Hrista; da aktivira naš svet volje, da ga osposobi da se on sa tim impulsom bitno spoji.“ (Iz predgovora Marije Štajner)

(GA 103). 230 str. (prvo izdanje 2022) cena 1600 din.

*********************************************************

Poljoprivredni kurs   Ovaj „Poljoprivredni kurs“ bio je održan za jednu grupu poljoprivrednika iz antropozofskog pokreta. Iz njega se razvio način obrađivanja koji je označen kao „biološko-dinamički“. Kurs pak ne daje jednostavno uputstva i recepte, koji se proizvoljno mogu koristiti, nego radije obrazuje početnu tačku za novu orijentaciju i za proširenje pogleda na spiritualne osnove poljoprivrede. – Od 1962. godine su proizvodi ovog pokre ta – biološko dinamičkog načina privređivanja – poznati pod nazivom „Demetrini proizvodi“. Ova nastojanja ne treba zameniti sa raznim reformističkim strujama, više ili manje jednostranim, koje se pokreću npr. protiv upotrebe veštačkih đubriva. Jer Štajnerovi praktični saveti u sebi ne sadrže ništa negativno. Njihov isključivi cilj je bio ozdravljenje zemlje i njenih plodova. Mnogim konkretnim ukazivanjima u tom pravcu, otvorio je Štajner baštovanima i poljoprivrednicima, koji su mu poklonili svoje poverenje, jedan put kojim su oni tada nastavili sa mnogo energije. 

(GA 327). 240 str. (drugo izdanje 2022) cena 1600 din.

********************************************************

U borbi za novi jezik / Martina Maria Sam    Sedam članaka, iz kojih se sastoji ova knjižica, nastali su u leto 2003 kao pokušaj prvog prikazivanja nekog već duže trajućeg istraživačkog rada o jeziku i stilu Rudolfa Štajnera. Iz posmatranja, da sve više ljudi ima teškoće sa ovim stilom – često baš i akademski obrazovani –, i nalaze da je naporan, razvučen i nenaučan, ovi članci treba s jedne strane da pojasne, da je i zašto je Rudolf Štajner sasvim namerno težio ka nekom drugačijem stilu, a s druge strane da probude hrabrost i zadovoljstvo, da se samostalno krene na istraživačko putovanje u ovaj naročiti jezički kosmos.“ (iz predgovora M. M. Sam)        Iz sadržaja: Kada bi sve to samo kraće bilo rečeno / Neprestano borenje za neki izraz koji bi makar i donekle  bio pogodan / Jezik okretati i usmeravati tako da se ne osete mnogo njegovi nedostaci / Da se u stvari svaka reč oseti kao nešto nedovoljno / Jedan stil koji se može predstaviti sasvim u slikama / Da se njihov sadržaj nikada ne može potpuno dokučiti / Podići se do stvaranja jezika. 

80 str. (drugo izdanje 2022) cena 800 din.

**********************************************************

Tajna nauka u skici  Ovo delo je obuhvatan celokupan prikaz nadčulne kosmologije. Istovremeno se dopunjuju i proširuju saznanja prikazana u spisima „Teozofija“ i „Kako se postižu saznanja viših svetova?“ do velikih kosmičkih povezanosti u razvoju sveta i čoveka. Iz sadržaja: Karakter tajne nauke / Suština čoveka / Spavanje i smrt / Razvoj sveta i čovek / Saznanje viših svetova (O posvećenju ili inicijaciji) / Sadašnjost i budućnost razvoja sveta i čovečanstva / Pojedinosti iz oblasti duhovne nauke (etersko telo čoveka, astralni svet, o čovekovom životu posle smrti, životni tok čoveka, više oblasti duhovnog sveta, članovi čovekovog bića, stanje sna…   

(GA 13). 304 str. (drugo izdanje 2022) cena 1700 din.

**********************************************************

Legenda o hramu i zlatna legenda  Predavanja koja su obuhvaćena ovim tomom pripadaju utoliko nastavnom dobru ezoterne škole Rudolfa Štajnera, ukoliko je kroz njih trebalo da se pripremi neka određena forma ezoternog rada. Pri tome su Legenda o hramu i Zlatna legenda obrazovale glavnu meditacionu supstancu. Iz sadržaja: Duhovi, praznik oslobođenja čovekovog duha / Suprotnost između Kaina i Abela / Saga o Prometeju / Misterija Rozenkrojcera / Maniheizam / Slobodno zidarstvo / Legenda o hramu i Zlatna legenda / Kraljevska umetnost u novoj formi.

                                                                                                      (GA 93). 316 str. (drugo izdanje 2022) cena 1700 din.

*********************************************************

Iz Akaša-hronike Opisivanja prošlih razvojnih stepeni čoveka i Zemlje iz nadčulnog gledanja. Iz sadržaja: Kultura sadašnjice u ogledalu duhovne nauke / Naši atlantski preci / Prelaz četvrte u petu korensku rasu / Lemurska rasa / Razdvajanje na polove / Poslednja vremena pre polnog razdvajanja / Hiperborejska i polarna epoha / Početak sadašnje Zemlje. Istup Sunca / Istup Meseca / Nekoliko neophodnih napomena / O poreklu Zemlje / Zemlja i njena budućnost / Život Saturna / Život Sunca / Život na Mesecu / Život Zemlje / Četvoročlani zemaljski čovek / Odgovori na pitanja / Predrasude iz navodne nauke.

                                                                                             (GA 11). 200 str. (drugo izdanje 2022) cena 1300 din.

**********************************************************  

Antropozofska načela Iz sadržaja: Nešto o razumevanju duha i doživljavanju sudbine. U osvitu Mihajlovog doba. Predmihajlovski i Mihajlov put. Budućnost čovečanstva i Mihajlova delatnost. Čovekov doživljaj Mihajla i Hrista. Mihajlova misija u vreme razvoja čovekove slobode. Svetske misli u delovanju Mihajla i u delovanju Arimana. Pred vratima duše svesti. Kako Mihajlo nadčulno priprema svoju zemaljsku misiju kroz pobedu nad Luciferom. Kako Mihajlove snage deluju na prvo razvijanje duše svesti. Kočenje i unapređivanje Mihajlovih snaga u nastupajućem dobu duše svesti. Mihajlova patnja nad razvojem čovečanstva pre               vremena njegove zemaljske delatnosti.

(GA 26). 292 str. (drugo izdanje 2022) cena 1700 din.

*********************************************************

Filozofija slobode (četvrto izdanje, 2022)                        Pitao sam Rudolfa Štajnera: „Šta će još preostati od Vašeg dela kad prođu hiljade godina?“ On je odgovorio: „Ništa osim ‘Filozofije slobode’. Ali u njoj je sadržano sve drugo. Ako neko realizuje akt slobode koji je tamo opisan, on će
naći čitav sadržaj antropozofije.“ (W. J. Stein). – prvom delu „Nauka slobode“ istražuje Rudolf Štajner osnove saznavanja; na tome gradeći razvija on u drugom delu „Stvarnost slobode“ jednu etiku individualizma, time što spaja to što je dotle uvek bilo posmatrano odvojeno: čoveka koji saznaje i čoveka koji dela. Mišljenje i delanje, saznanje i moral, su dve strane iste stvarnosti: stvarnosti slobode. U ovim „rezultatima duševnih posmatranja“ nalazi se klica za kasnije razvijenu antropozofsku duhovnu nauku. Iz sadržaja: Svesno čovekovo delanje / Osnovna potreba za naukom / Svet kao opažanje / Saznavanje sveta / Postoje li granice saznavanja? / Ideja slobode …   

(GA 4). 260 str. cena 1700 din.

*********************************************************  

Teozofija  Za sistematsko studiranje antropozofije ovo delo predstavlja najprikladniju polaznu tačku. Izlaganja počinju sa gledanjem na čoveka kao telesnog, duševnog i duhovnog bića. Nakon toga se razvija misao o ponovnom utelovljavanju duha i sudbini kao i opis duševnog i duhovnog sveta i njihove veze sa fizičkim svetom. Završetak obrazuje poglavlje „Staza saznanja“. Iz sadržaja: Čovekovo biće / Telesno biće čoveka / Duševno biće čoveka / Duhovno biće čoveka / Telo, duša, duh / Reinkarnacija i karma / Tri sveta / Duševni svet / Duša u duševnom svetu posle smrti / Duhovni svet / Čovekov duh u duhovnom svetu posle smrti / Fizički svet i njegova veza sa duševnim i duhovnim svetom

(GA 9). 164 str. cena 1200 din. 

*********************************************************

Kako se postižu saznanja viših svetova?  Svakako najrasprostranjenije delo Rudolfa Štajnera (objavljeno preko 300 000 primeraka u 50 izdanja, uz to nebrojeni prevodi), je osnovni prikaz antropozofskog puta školovanja za podizanje duševnih sposobnosti kao vremenski opravdana alternativa za jogu i druge starije metode. Sadržaj: Kako se postižu saznanja viših svetova? Uslovi – Unutrašnji mir / Stepeni posvećenja / Posvećenje / Praktična gledišta / Uslovi tajnog školovanja / O nekim dejstvima posvećenja / Promene u životu snova tajnog učenika / Postizanje kontinuiteta svesti / Cepanje ličnosti u toku posvećenja / Čuvar praga                                                                                                                                                            (GA 10). 170 str. cena 1200 din. 

*********************************************************

Moj životni put  Nedovršena autobiografija Rudolfa Štajnera. On opisuje u njoj vreme svoje mladosti i vreme studiranja u Austriji; intenzivno bavljenje Geteom, kroz koje odlazi u Vajmar; ulaženje u kulturne struje u Berlinu na prekretnici stoleća i konačno izgradnja antropozofskog pokreta. Zapisi vode do 1907. godine. Njegova smrt (30. mart 1925.) sprečila je kraj prikazivanja. „Tako u dvojstvu, javnih i privatnih spisa, postoji u stvarnosti nešto što potiče iz dva različita temelja. Ono što se nalazi u objavljenim spisima, odgovara zahtevima antropozofije kao takve; u načinu kako su se razvijala privatna izdanja, sarađivala je u nagoveštenom smislu duševna konfiguracija čitavog društva.“ R. Štajner
                                                                                                                                                       (GA 28). 416 str. cena 1800 din. 

*********************************************************

Fridrih Niče, borac protiv svojeg vremena   Jedna od prvih knjiga o Ničeu. Sa izlaganjima o Ničeovom karakteru, njegovom životnom putu i od njega razvijenom tipu „nadčoveka“ kao i sa dva članka o Ničeu i psihopatologiji. Sadržaj: Ničeova dela / Karakter / Nadčovek / Put Ničeovog razvoja / Filozofija Fridriha Ničea kao psiho-patološki problem / Ličnost Fridriha Ničea i psiho-patologija / Ličnost Fridriha Ničea. Govor u spomen / Iz knjige „Moj životni put“, poglavlje XVIII

 

                                                                                                  (GA 5). 172 str. cena 1200 din.

*********************************************************

Hrišćanstvo kao mistička činjenica   U ovom ranom spisu Rudolf Štajner prikazuje biće hrišćanstva i njegov duhovno-istorijski položaj u razvoju čovečanstva. Sa Hristovim životom, smrću i vaskrsenjem dato je ispunjenje i u isto vreme prevazilaženje antičkih misterija. Sadržaj: Gledišta / Misterije i misterijska mudrost / Grčki mudraci pre Platona u svetlu misterijske mudrosti / Platon kao mističar / Misterijska mudrost i mit / Egipatska misterijska mudrost / Jevanđelja / Čudo Lazara / Jovanova apokalipsa / Isus i njegova istorijska pozadina / O biću hrišćanstva / Hrišćanstvo i paganska mudrost / Avgustin i crkva / Nekoliko napomena.

(GA 8). 180 str. cena 1200 din.

********************************************************

Ezoterno hrišćanstvo   Iz sadržaja: Hristov impuls u istorijskom nastajanju / Buda i Hrist. Sfere bodisatvi / Rozenkrojcersko hrišćanstvo / Eterizacija krvi. Zahvatanje eterskog Hrista u razvoj Zemlje / Ješu Ben Pandira / Hristov impuls kao realan život / Vera, ljubav, nada – tri stepena života čovečanstva / Svetsko Ja i ljudsko Ja. Mikrokosmičko-nadčulna bića. Priroda Hrista / Zora novog okultizma / Osnovno raspoloženje prema ljudskoj karmi / Intimiteti karme / Činjenica da je impuls Boga prošao kroz smrt. Pet uskrsa od Anastazijusa Grina / Misija Kristijana Rozenkrojca, njen karakter i zadatak. Misija Gotame Bude na Marsu.

(GA 130). 284 str. cena 1700 din. 

*********************************************************

Događaj Hristove pojave u eterskom svetu   U predavanjima ovog toma (održanim 1910. u raznim gradovima) Rudolf Štajner obrađuje taj od 20. stoleća nastupajući događaj Hristovog povratka u eterskom svetu. Ova najveća duhovna tajna našeg doba otvara se razumevanju pomoću mnogih aspekata koji pripadaju ovom centralnom istraživačkom rezultatu antropozofske hristologije. Iz sadržaja: Duhovna nauka kao priprema za novo etersko gledanje / Novo spiritualno doba i povratak Hrista / Budizam i pavlovsko hrišćansko / Ponovno pojavljivanje Hrista u eterskom / Beseda na gori. Zemlja Šambala / Buduće etersko viđenje …

(GA 118). 232 str. cena 1600 din. 

*********************************************************

Iz Akaša-istraživanja Peto jevanđelje  Na osnovu sopstvenog duhovnog istraživanja govori Rudolf Štajner (18 predavanja 1913/14) o delu života Isusa iz Nazareta od detinjstva do krštenja na Jordanu, koji  nije opisan u jevanđeljima. U najglavnije motive predavanja spadaju: Doživljaji Isusa iz Nazareta u detinjstvu i mladosti – Njegove duboke saznajne patnje o nestanku starih velikih duhovnih struja – Objava makrokosmičkog Očenaša – Veza sa esejanima i sa Jovanom Krstiteljem – Doživljaji na putu pred krštenje na Jordanu.

 

(GA 148). 328 str. cena 1900 din.

*********************************************************

Razvoj čovečanstva i saznanje Hrista  Iz sadržaja: Teozofija i rozenkrojcerstvo, četrnaest predavanja održanih u Kaselu juna 1907. i Jevanđelje po Jovanu, osam predavanja održanih u Bazelu novembra 1907. Suština našeg vremena i Teozofija. Razlika između visoko i nisko razvijenog čoveka. O sposobnosti pisanja. Prethodna inkarnacija današnje čovečanstva. – Prirodna nauka i religija. Suština fizičkog i eterskog tela. Mudrost i ljubav. Tajna brojeva u Jevanđelju po Jovanu. Individualizacija Ja kroz Hrista.

 

(GA 100). 292 str. cena 1700 din. 

*********************************************************

Rudolf Štajner (monografija) / Johannes Hemleben  Po mnogima najbolja biografija Rudolfa Štajnera. Bogato ilustrovana, prati Štajnerov život od detinjstva i mladosti u Austriji, preko školovanja u Beču, rada u Vajmaru, spisateljske i predavačke delatnosti u Berlinu, pa do osnivanja antropozofije i njene institucionalizacije u Dornahu, Štutgartu…Knjiga je kroz veliki broj izdanja štampana u preko 250 000 primeraka i prevedena na mnoge svetske jezike. Nijednog čitaoca ne ostavlja ravnodušnim.

 

 

160 str. cena 1000 din. 

*********************************************************

Sudbinske slike iz vremena mog duhovnog školovanja / Ludwig Polzer-Hoditz  Autor knjige je sreo Rudolfa Štajnera 1908. godine i tada je počelo njegovo duhovno   školovanje. Trinaest slika vode nas do persona, doživljaja i usputnih stanica koje je Polcer   od početka svog duhovnog školovanja osećao sudbinski naročito značajnim. Forma   dramatizovanih autobiografskih sećanja koju je Polcer upotrebio ovde prvi put, čini ono   novo i na svoj način značajno u „Sudbinskim slikama“. Ova knjiga je veoma dobar   podsticaj pre svega za čitaoce koji su upoznati sa istorijatom i sudbinom antropozofskog   pokreta i antropozofskog društva.

96 str. cena 700 din.

*********************************************************

Spiritualni zakoni  (izabrani eseji) / Ralf Waldo Emerson  „Oko je prvi krug, a horizont kojeg ono formira jeste drugi. I kroz prirodu se ta prvobitna figura ponavlja u nedogled. Ona je najviši amblem u šifri sveta. Sveti Avgustin opisao je prirodu Boga kao krug čije je središte svugde, a njegova kružnica nigde. Tokom celog svog života iščitavamo plodni smisao tog prvog među oblicima. Jednu od pouka smo već izveli razmatrajući kružni i obeštećujući karakter svakog ljudskog delanja. Sad ćemo slediti drugu analogiju, da svaka akcija prihvata da je nadmašena. Naš život je šegrtovanje istini da oko svakog kruga može biti ocrtan drugi, da nema kraja u prirodi …“ Emerson                                                                                                                            188 str. cena 1300 din. 

*********************************************************

Ritmička masaža prema Dr. Ita Wegman /          Dr. Margarete Hauschka   Iz sadržaja: Istorija masaže. Članovi čovekovog bića. Tročlanstvo ljudskog organizma.  Vodeni organizam. Vazdušni organizam. Toplotni organizam. Razvoj i razrada. Harmonija i disharmonija članova čovekovog bića. Zakon polarnosti u masaži. Kvaliteti zahvata. Upotreba i kvalitet ulja u ritmičkoj masaži. Ritam. Lemniskata i pentagram. Osnovne forme. Utrljavanje lekovitih supstanci u organe. Kičmeni stub i njegov tretman. Opšta dejstva ritmičke masaže. Terapeutska tehnika.

                                                                                               208 str. cena 1300 din.

*********************************************************

Osnovne duhovno-duševne snage umetnosti vaspitanja  U okviru jednog kongresa u Oksfordu 1922. održao je Rudolf Štajner ta ovde objavljena predavanja, u kojima on obuhvatno prikazuje osnove jedne nove pedagogije. Pored prikaza o poznavanju čoveka, ova predavanja sadrže iscrpne priloge za didaktička i metodička pitanja različitih nastavnih oblasti kao i za socijalno oblikovanje škole. Iz sadržaja: Spiritualna osnova vaspitanja / Vaspitanje malog deteta i osnovni štimung vaspitača / Vaspitanje mlađe dece / Valdorfska škola kao organizam / O fizičkom i moralnom vaspitanju / O svedočanstvu i ocenama …                                                                                                                                                                        (GA 305). 168 str. (rasprodato).

*********************************************************

Aspekti valdorfske pedagogije  U vreme u kojem je pitanje obrazovanja postalo životno pitanje pojavljuju se ovi izabrani članci koji su sročeni pred kraj Prvog svetskog rata. Rudolf Štajner je u njima na aforistički način skicirao prvi nacrt jedne nove obrazovne prakse. Ona počiva na duhovnoj spoznaji čoveka onako kako ju je on zastupao s početka veka u svojim spisima i predavanjima. Ovaj spis koji uvodi u pedagogiju Rudolfa Štajnera, namenjen je roditeljima i vaspitačima, to jest svima koji su zainteresovani za obnovu školstva.

 

 

(GA 24 i 36). 64 str. (rasprodato).

*********************************************************

O biću boja  Ovih dvanaest predavanja iz godina 1914. do 1924. su plod četrdesetogodišnjeg istraživanja Rudolfa Štajnera o biću boja. Ovde se razvija jedan  pogled na boje, koji posmatrača oslobađa od njegove subjektivnosti i uvodi ga unutra u područje objektivnih zakonitosti. Takvo razmatranje, koje nije zavisno od fizikalnih teorija, omogućuje da se „boje dohvate u njihovom fluktuirajućem elementu, u njihovom životu“.

 

                                                                                               (GA 291). 239 str. (rasprodato). Dostupno u PDF-u, cena 500 din.

*********************************************************

POPUST 20% za tri i više kupljenih knjiga

Knjige koje trenutno imamo mogu se naručiti kod Siniše Nikolića na:                                  E-mail: mihaelwort@gmail.com ili na mobilni tel: +381 63/73 82 123 (Viber) 

Sve knjige zaštićene su Zakonom o autorskom i srodnim pravima                                                                                                                                                                                                                                               

 

 Copyright © 2000-2024 by WORT

 

*********************************************************