Ideja

                                    

                                             W O R T

 

 

        Ideja W o r t, kasnije WortFuturis, nastala je aprila 2000. godine iz inicijative prevođenja i objavljivanja knjiga i predavanja R u d o l f a  S t e i n e r a (1861–1925 ), osnivača duhovne nauke ili antropozofije. Ideju je počeo da realizuje autor ovog teksta, posle četvorogodišnjeg studiranja antropozofije u Dornachu u Švajcarskoj (1 godina na ’Antropozofskoj studijskoj godini’ kod Georga Goelzera i 3 godine na ’Slikarskoj školi Gerarda Wagnera’), sa objavljivanjem knjige Rudolfa Steinera „Filozofija slobode“ septembra 2000. godine. Posle ove sledio je niz knjiga, pre svega takozvanih osnovnih antropozofskih dela, od kojih treba pomenuti: „Teozofija“, „Iz Akaša-hronike“, „Kako se postižu saznanja viših svetova?“, „Tajna nauka u skici“ i „Hrišćanstvo kao mistička činjenica“. (Opširnije informacije o svim do sada objavljenim knjigama posetioci sajta mogu pronaći u odeljku Knjige.) Suštinu ove ideje čini pionirsko htenje, da se široj javnosti pruže detaljnija saznanja o delu Rudolfa Steinera. Ta saznanja su u određenom obliku već posredovana od generacije „starih“ antropozofa. Pomenimo neke od njih: Mile Galović, dr Josif Korać, Vitomir Korać, ing Vojislav Janković, Nikola Krstić, Jovan Karamata, Dušan Letica, Mane Trbojević, dr Miloš Radojčić, Branko Todorović, Aleksandar Račeta, Milica Krstić, Katarina Opačić, dr Klara Dajčeva-Župić, dr Stanislav Župić, dr Franjo Milošević, prof dr Marijan Cipra. Svi oni su svojim prevodilačkim, predavačkim i spisateljskim radom doprineli da semenke antropozofije budu položene u dobro tlo. I zaista posle niza godina, mogu se videti već mnogi izdanci ovih aktivnosti, pre svega u nekim biološko-dinamičkim farmama, Waldorf vrtićima i Waldorf školama, euritmijskim grupama, radu sa decom sa posebnim potrebama itd.

       Posle desetogodišnje aktivnosti (2000-2009) i 22 objavljene knjige, ideja Wort prešla je u svoju sledeću fazu, W o r t F u t u r i s (sajt), koja je trajala do septembra 2014. godine i sa preko 130 objavljenih tekstova (većinom u prevodu S. N.) došla nekako do svog okončanja, kako zbog sve većih opštih finansijskih teškoća, tako i preopterećenosti i umora samog autora (pored permanentnog rada na prevodima knjiga i na tekstovima za sajt, trebalo je obezbediti sva novčana sredstva za prelome knjiga i za njihovo štampanje, a kasnije sve knjige distribuirati knjižarama i sa njima voditi poznate ’borbe’ oko naplate pripadajućeg procenta od prodaje knjiga, itd, itd.), pa je sajt WortFuturis, kako je pomenuto, septembra 2014. prestao da postoji.

       U januaru i februaru 2014. na molbu svojih antropozofskih prijatelja prevodim dva teksta od antropozofski orijentisanog nemačkog filozofa, Mihaela Mušalea (Michael Muschalle): 1. „Sergej O. Prokofjev i Filozofija slobode“ i 2. „Antropozofizam ili stvarno razumevanje Filozofije slobode“, što je bila značajna priprema, ali i povod da uradim svoj prevod pomenute knjige Rudolfa Steinera. „Filozofija slobode“ je tako na sasvim jasan način opet dala pečat daljem napredovanju ideja Wort i WortFuturis do ove sadašnje faze, tj do sajta wortfuturis.webs.com koji je urađen u saradnji sa prijateljima iz Hrvatske.

       Mi verujemo da postoji potreba za jednim ovakvim sajtom na prostorima svih sadašnjih država bivše Jugoslavije, tj. da će svi ljudi dobre volje, a pre svega oni antropozofski orijentisani, naći na njemu sadržaje koji ih interesuju, ali i sadržaje i ideje koje ih takođe mogu pokrenuti na neku samostalnu inicijativu u okviru svojih životnih poziva. 

       Sajt WortFuturis ušao je u svoju sledeću fazu W o r t M i h a e l jula 2018. godine. Zadržane su sve glavne dosadašnje ideje i ciljevi, a ono što je novo može se videti već i u promeni naslova sajta, jer je započeto prevođenje M e d i t a c i j s k o g  p u ta  M i h a e l o v e  š k o l e, koju čine 19 predavanja Rudolfa Steinera, održanih u Dornachu između 15. februara i 2. avgusta 1924. godine.

       Autor ovih redova u ovoj godini (2022.) slavi 44 godine čitanja i studiranja dela R. Steinera, 22 godine prevođenja i objavljivanja njegovih knjiga i predavanja, kao i tekstova drugih antropozofskih autora (do sada je objavljeno 27 knjiga i preko 230 tekstova), kao i 14 godina rada na sajtu WortFuturis, odnosno sada W o r t M i h a e l. 🍀

Siniša Nikolić, Zrenjanin                                                                                                    septembar 2022.